1. مقدمه

خواننده ی گرامی،

مسروریم آمدنت را به آلمان خوش آمدید بگوییم. تو می توانی در اینجا به مدرسه بروی و بعد از ختم آن به آموزش حرفه ای و یا دانشگاه آغاز نمایی. آرزومندیم شانس به تو دست دهد تا برایت یک آینده جدید بسازی.

به عنوان سازمان جوانان اتحادیه های کارگری آلمان (دی.گا.ب) ، ما متعهد به حقوق کار آموزان و کارگران جوان در آلمان می باشیم. اتحادیه های کارگری آلمان – بخش جوانان و سندیکا های دیگر این اتحادیه برایت ضمن آموزش حرفه ای و در محیط کار اطلاعات در باره حقوق تو ارائه می نمایند. اتحادیه های عضو در تمام بحش های اقتصاد آلمان فعال می باشند و برای اعضای خود جهت دستمزد بهتر و شرایط بهتر کار مذاکره می نمایند. ما از اعضای خود در صورت بروز معضلات با کافرمایان شان، حمایت می نماییم. خواه ارائه ی مشاوره باشد و خواه انتصاب وکیل مدافع.

مطابق به سنت اتحادیه های کارگری هدف ما یک جامعه باز است و از کلیه ی کارگران زن و مرد پشتیبانی می نماییم. ما غیر حزبی و مستقل می باشیم، یعنی اینکه از دولت حقوق نمی گیریم و به کدام حزب نزدیکی نداریم. هر کارگر، اعم از زن و مرد، می تواند به عضویت ما در آید- صرفنظر از خاستگاه اجتماعی، جنسیت، مذهب یا گرایش جنسی.

برای اینکه بتوانی در مدرسه و در محیط کار زودتر عیار شوی، اطلاعات مهم را برایت فراهم نموده ایم. بروشور با توجه به ایستگاه های مختلفی که تو باید برای اتمام موفقانه آموزش حرفه ای طی کنی، تقسیم شده است. در پایان لیست آدرس های داده شده است که در آن می توانی اطلاعات بیشتر، مشاوره و کمک در این زمینه جستجو نمایی.

اگر می خواهی در مورد یک موضوع بیشتر بدانی، در داخل متن لینک های داده شده که ترا به آن رهنمون می شوند.

به امید موفقیت تو در راهی که پیش گرفته ای.

اتحادیه های کارگری آلمان – بخش جوانان

 

2 سیستم مدارس آلمان