6 آموزش حرفه ای

راهنمایی های برای آموزش حرفه ای

تبریک قلبی بخاطر محل آموزش حرفه ای برایت! در ماه های آینده به مدرسه حرفه ای خواهی رفت، به کار خود آشنا و با افراد جدیدی ملاقات خواهی کرد. ما متیقن هستیم که وقت خوب و جالبی خواهی داشت. برای اینکه آموزش حرفه برایت بدون مشکل پیش برود، بایستی به چند نکته دقت نمایی. ما درین مورد به تو کمک و به عنوان اتحادیه از حقوق تو نمایندگی می کنیم.

تنظیم عالی- قرارداد آموزش حرفه ای تو

پیش از شروع آموزش باید با شرکت کار آموزی ات قرار داد کتبی آموزش حرفه ای عقد کنی. در قرارداد ذکر خواهد شد که دوره آموزش حرفه ای چگونه و تحت چه نوع شرایطی به پیش خواهد رفت. قرار داد باید همسو با قانون آموزش حرفه و قوانین دیگر باشد. بطور مثال قانون تصریح می کند که حد اقل چند روز مرخصی داری، یا حد اکثر چند ساعت در روز و در هفته می توانی کار کنی.

چک لیست: چه چیز در قرارداد آموزش حرفه ای درج است؟

 • هدف و مدت آموزش حرفه.
 • آغاز و موعد ختم آموزش حرفه
 • محل آموزش
 • مربیان
 • ساعات کار
 • دوره امتحانی: 1 تا 4 ماه؛؛ در دوره امتحانی هر دو جانب آموزش حرفه ای می توانند بدون ارائه دلیل قرارداد را فسخ نمایند.
 • حقوق کار آموزی و خدمات اضافی
 • روز های مرخصی در سال: نظر به قانون برای بزرگسالان20 روز در سال ، و 24 روز در صورتیکه 6 روز در هفته کار کنند.
 • شرایط فسخ
 • طرح آموزش حرفه ای به عنوان ضمیمه
 • طرح آموزش حرفه ای شرکت: در آن ذکر می شود ک کدام مراحل آموزشی را در شرکت طی و چه چیز های در آنجا یاد می گیری.
 • نکاتی در مورد قراردادهای جمعی و توافق شرکت

 

تنظیم عالی- حقوق آموزش حرفه ای

اگر در شرکت مربوطه قرارداد توافق جمعی اعتبار دارد، حقوق کار آموزان نیز بر اساس آن تنطیم می گردد. اگر چنین قراردادی وجود ندارد، در مورد میزان حقوق در شرکت های دیگر مشابه به رشته ی خودت، اطلاع حاصل کن. کمک هزینه های آموزشی توباید خود را در این جهت عیار نماید و نباید کمتر از 20 درصد از استانداردهای رایج و توافق شده جمعی در صنعت مربوطه قرار گیرد. با سپری شدن هر سال آموزش حرفه ای، پول بیشتری برایت پرداخت می شود.

 

وجایب تو د دوره آموزش حرفه

طبعأ باید بطور فعال در آموزش حرفه شرکت نمایی. مافوق توممکن است دستورالعمل ها را ارائه نماید و توباید آنها را -اگرجهت آموزش حرفه ای استفاده می شود- دنبال نمایی.

برگه گزارش

چیزی که در آموزش حرفه ای یاد می گیری و انجام می دهی، آن را هر هفته در برگه گزارش می نویسی. این کار را باید هنگام آموزش انجام دهی. مربی تو بایستی گزارش را بررسی و امضا نماید. برگه گزارش بدون داشتن امضا نیز به عنوان سند معتبر برای آموزش حرفه ای محسوب می شود. تنها وقتی که برگه گزارش در آخر دوره کار آموزی تکمیل باشد، مجاز به ورود به امتحان خواهی بود.

غیابت و بیماری

وقتی مریض هستی نمی توانی کار کنی. باید به شرکت اطلاع بدهی که نمی توانی سر کار حاضر شوی. از روز سوم بیماری باید تصدیق دکتور بیاوری. شرکت می تواند این تصدیق را حتی از روز اول بیماری از تو تقاضا کند. اگر مریض شوی، حقوقت را دریافت می داری. در روز های که مدرسه حرفه ای داری باید هم به مدرسه و هم به شرکت خبر بدهی.

مدرسه حرفه ای

بازدید از مدرسه حرفه ای بخشی از آموزش حرفه است و اجباری می باشد. در روز های مدرسه از رفتن به شرکت معاف هستی.   اوقات مدرسه حرفه ای به ساعات کار تو محاسبه می شود. اگر مدرسه قطع شود، باید به شرکت بروی.

حقوق تو در دوره آموزش حرفه ای

هنگام آموزش حرفه طبعأ از حقوقی بر خوردار می باشی. توجه داشته باش که شرکت کار آموزی تو این حقوق را برایت تفویض کند. به عنوان یک اتحادیه، ما ازتوحمایت می کنیم که حقوق تو هنگام دعوای حقوقی نیز رعایت گردد.

مربی ها و آموز گاران

شرکت کار آموزی تو مکلف است برایت مربی تعیین نماید. چنین فردی باید جهت پاسخ به پرسش هایت حاضر باشد و وظایف جدید را قبلأ توضیح بدهد. اگرتوچیزی یاد نگیری و یا به سادگی از کار شانه خالی کنی، باید همانند همکاران ورزیده و آموزش دیده ی آنجا، خواهان مشاوره شوی. هدف آموزش حرفه ای تو آموختن است!

اشتباه کردن

چیزی یاد می گیری که آن را هنوز نمی توانی انجام دهی. اشتباه جزء آنست. اگر به چیزی خسارت وارد می سازی، شرکت باید آن را بپردازد. تو مکلفیت آن را نداری. علاوه بر آن حق داری با تو رفتار احترام آمیز صورت گیرد. هیچکس نباید داد و فریاد بکشد و یا ترا مجازات کند.

طرح جامع آموزش حرفه ای

طرح جامع آموزش حرفه ای ات را به دقت از نظر بگذران. این طرح نشان می دهد چه محتوای را در کدام سال آموزش باید یاد بگیری. تو حق کار آموزی کامل داری. اگر شرکت مربوطه ات قادر نیست تمام محتوای آموزشی را برایت بیاموزد ، باید این موضوع را به عهده بگیرد که ترا جهت فراگیری آن به شرکت های دیگر بفرستد.

هیچ فعالیت خارج از آموزش حرفه ای!

هر کس یکبار برای جلسه قهوه آماده می کند. اما اگر این وظیفه فقط از سوی تو اجرا شود و یا اگر تو اجرای امور شخصی کارمندان برتر را به عهده بگیری، دراینصورت درست نیست. فعالیت های خارج از آموزش حرفه ای تو شامل قرارداد تو نیستند. از اتحادیه ی خود مشاوره بخواه یا با شورای شرکت و یا با هیئت جوانان و کار آموزان (JAV) درین مورد تماس بگیر.

ایمنی در کار

برای کار های خطرناک باید لباس های حفاظتی بپوشی که از جانب کارفرمایت باید تهیه گردد. در “قانون ایمنی در کار” تدابیر حفاظتی بیشتری گنجانده شده که در شرکت تو باید حتمأ رعایت گردند.

 • به کار آموزان زیر 18 سال نباید کارهای خطر ناک سپرده شود.
 • بطور معمول باید هشت ساعت در روز کار کنی. بزرگتر ها می توانند در حالات استثنایی تا ده ساعت در روز کار کنند. این ساعات اضافی باید در هفته های بعدی عیار شوند.
 • برای بیش از شش ساعت کار در روز ، حق 30 دقیقه استراحت داری. خردسالان حتی حق یک ساعت استراحت دارند.
 • روز های یکشنبه _ تنها در موارد استثنایی در بخش های معین- می توانی کار کنی، 15 یکشنبه در تمام سال. در بدل هر روز کار در یکشنبه ها، حق یک روز تعطیل در روز های رسمی داری.

در مدرسه حرفه ای در مورد مقررات و قوانین کار بیشتر خواهی آموخت. اگر سوال داری و یا درک کردی که حقوق تو رعایت نگردیده، می توانی با شورای شرکت مربوطه ات یا با هیئت جوانان و کار آموزان (JAV ) و اتحادیه خود به تماس شوی.

حفاظت در برابر آزار و مزاحمت

حق داری تا در برابر توهین و آزار جنسی از تو حفاظت صورت گیرد. همچنین هیچکس مجاز به اعمال خشونت جسمی علیه تو نیست .

اگر تو بطور منظم مجبور به تحمل حرکات دشمنانه وطعنه آمیز باشی، باید کاری انجام دهی. در شرکت مربی و یا شورای شرکت، همچنین هیئت جوانان و کار آموزان کمکت می کنند. در مدرسه حرفه ای مربیان تو و همچنان مسؤل تماس تو در اتحادیه نیز می توانند در این مورد کمک نمایند.

 تأمین مالی در دوره آموزش حرفه ای

زندگی ات باید در دوره آموزشی نیز تأمین گردد. در اینجا نگاهی کوتاه به این مسأله می اندازیم.

حقوق دوره آموزش حرفه ای

در یک آموزش حرفه ای دو جانبه حق دریافت حقوق داری. میزان آن نظر به شرکت و بخش صنعتی فرق می کند.

معمولا کمک هزینه آموزشی در شرکتی که توسط یک توافق جمعی محدود شده است، بالاتر است. توافقات جمعی میان اتحادیه ها/ سندیکاه های کارگری / و کارفرمایان بصورت تک تک ویا در یک بخش کامل صنایع، تصویب می شوند.توافق پرداخت آموزش حرفه ای برای صنعت خود را، می توانی در زیر مشاهده نمایی:
www.tarifvertrag.de.

اطلاعات بیشتر در مورد توافقات جمعی و تعهدات را   شورای شرکت مربوطه ات یا هیئت جوانان و کار آموزان (JAV ) و اتحادیه برایت ارائه می کنند.

صرفنظر از میزان حقوق تو،   تأدیه مالیات و بیمه اجتماعی نیز شامل آن می گردند.

 

منبع: : http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm

کمک آموزش فنی و حرفه ای

آگر ضمن دوره آموزش حرفه ای دوجانبه با پدر و مادرت زندگی نمی کنی و حقوق کار آموزی برای امرار معاش کفایت نمی کند، می توانی در حالات استثنایی تقاضای کمک آموزش فنی و حرفه ای (BAB)، نمایی. بطور کلی پناهندگان و پناهجویانی که برسمیت شناخته شده اند، حق کمک آموزش فنی و حرفه ای دارند. درخواست آن باید قبل از تاریخ 31.12.18 داده شود. با تصویب کمک آموزشی، دیگر مزایا بر اساس قانون مزایای پناهندگان دریافت نخواهی کرد، با این حال، ممکن است واجد شرایط برای دریافت کمک مالی برای اجاره آپارتمان خود باشی. (کمک هزینه مسکن). (à Wohngeld) درخواست کمک آموزش فنی و حرفه ای را در آژانس کار ارائه می نمایی. بالاترین مقدار آن 572 یورو در ماه می باشد. مشاور تو در آژانس کار جهت دادن تقاضا به تو کمک می کند.

پشتیبانی:

شاید پدر و مادرت نیز ناگزیر شوند بتو کمک نمایند. میزان کمک ممکن از سوی کارمند مربوطه آژانس کار برایت ابلاغ شود.

کمک هزینه مسکن

تحت شرایط خاص، می توانی ضمن آموزش حرفه ای در شورای شهری ویا دراداره محلی درخواست مزایای مسکن بدهی. این چیز موقعی میسر است که تو کمک آموزش فنی و حرفه ای دریافت نکنی؛ زمانی که، طور مثال، دوره ی آموزش حرفه ای تو تمام شده است. پول مسکن کمک هزینه برای اجاره آپارتمان تو است و برای مدت یک سال اعطا می شود. با در آمد 600 یورو در ماه و اجاره ماهانه اپارتمان به ارزش 250   یورو، کمک هزینه مسکن حدود 50 یورو می شود.

اگر تو نیاز به کمک در زمینه ی تقاضانامه داری، به یک انجمن مشاوره اجتماعی در نزدیکی خود و یا به خدمات مهاجرت جوانان مراجعه کن.

شورای شرکت و هیئت جوانان و کار آموزان (JAV)

در شرکت های که حد اقل پنج همکار زن و مرد کار می کنند،   آن گروه حق راه اندازی شورای شرکت دارد. این شورا از منافع کارگران در برابر رهبری شرکت نمایندگی می کند. شورای شرکت بطور دموکراتیک انتخاب می شود و بر تصمیم گیری های شرکت تاثیر می گذارد.

 

اگر در جایی شورای شرکت وجود دارد، می تواند در پهلوی آن یک هیئت جوانان و کار آموزان (JAV ) نیز انتخاب گردد. در اینجا باید حد اقل پنج کار مند زیر سن و یا کار آموزان زیر 26 سال موجود باشند. هیئت جوانان و کار آموزان (JAV )   از منافع کارگران جوان در برابر رهبری شرکت نمایندگی می کند. این هیأت بر اجرای مقررات و قوانین توسط کار فرما، نظارت می کند. همچنان می تواند تدابیری روی دست گیرد تا منجر به ادغام و هم آمیزی جوانانی که منشأ خارجی دارند، شود. اگر تو کار های انجام دهی که در طرح آموزشی تو گنجانده نشده اند و یا اینکه با تو درست رفتار نشود، می توانی به JAV مراجعه نمایی.

 

7  بخش خدمات

Merken

Merken

Merken