7 بخش خدمات

اتحادیه ها

اتحادیه های کارگری آلمان – بخش جوانان

زیر سقف اتحادیه کارگری آلمان (DGB) تمام اتحادیه های بزرگ آلمان جمع شده اند تا منافع سیاسی شان را تأمین نمایند. اتحادیه کارگری آلمان- بخش جوانان از منافع کارآموزان و کارگران جوان نمایندگی می کند. اتحادیه کارگری آلمان- بخش جوانان بتو در مسایل کلی راجع به حقوق تو در دوره آموزش و در شغل کمک می نماید. مشاوره دقیق تر را می توانی بطور مثال در برنامه ” دکتور آزوبی” پیدا کنی.

به اعضای اتحادیه از طریق حمایت حقوقی اتحادیه در صورت بروز دعوای حقوقی ضمن کار آموزی و یا شغل، وکیل مدافع گماشته می شود.

اتحادیه کارگری آلمان- بخش جوانان: www.jugend.dgb.de

دکتور آزوبی: www.doktorazubi.de

جهت مشاوره دقیق، اطلاعات در رابطه با توافق جمعی در بخش صنعت مربوطه و پشتیبانی در صورت بروز منازعات در دوره آموزش حرفه ای ، به اتحادیه های DGB. رجوع کن. اشخاص تماس نزدیک به محل اقامتت را می توانی با مراجعه به وبسایت های اتحادیه پیدا کنی.

اتحادیه صنایع فلزات (IG Metall ) – بخش جوانان

اتحادیه صنایع فلزات (IG Metall ) – بخش جوانان از حقوق کارآموزان و کارگران جوان در صنایع فلزات حمایت می نماید. بطور مثال مکانیک صنایع و مکاترونیک اتومبیل از آن جمله محسوب می شوند.

https://www.igmetall.de/jupo-index.htm

اتحادیه کارگران معدن، شیمی و انرژی- بخش جوانان

اتحادیه کارگران معدن، شیمی و انرژی- بخش جوانان مسؤل رسیدگی به حقوق کارآموزان و کارگران جوان در صنایع نامبرده می باشد.

https://www.igbce.de/aktive/junge-generation/

اتحادیه واحد خدمات عمومی- بخش جوانان

در اتحادیه واحد خدمات عمومی- بخش جوانان ( ver.di-Jugend ) کار آموزان و کارگران جوان بخش خدمات متشکل شده اند.

www.jugend.verdi.de

 

جوانان در ساخت وساز

در اتحادیه ساختمان و صنایع دستی و اقتصاد، کار آموزان و کارگران جوان زیر نام IG BAU سازمان یافته اند.

https://www.igbau.de/Junge_BAU.html

گروپ جوان (GdP )

این اتحادیه از کارآموزان و کارگران جوان در بخش پلیس نمایندگی می کند.

http://www.gdp.de/JungeGruppe

 

خدمات مهاجرت جوانان

در آلمان بیش از 450 سازمان خدمات مهاجرت جوانان وجود دارند که به زبان های مختلف در مورد اموری مانند اقامت، مدرسه و آموزش حرفه ای، تابعیت و همچنان مشکلات مالی مشاوره می دهند.

نگاهی گذرا و نشانی ها نزدیک به محل تو www.jmd-portal.de

مشاوره آنلاین: www.jmd4you.de

 

آژانس کار

آژانس کار در جهت یابی حرفه ای در مراکز اطلاعات شغلی و هنگام جستجوی آموزش حرفه ای مشاوره می دهد. علاوه بر آن، در آنجا می توانی برای کمک آموزش فنی و حرفه ای ، درخواست بدهی.

اطلاعات عمومی و آژانس های محلی کار: www.arbeitsagentur.de

بورس های شغل: www.jobboerse.arbeitsagentur.de